1. На такмичењу ученика основних школа у знању страног језика учествују ученици VIII разреда основних школа.

Провера, вредновање и рангирање знања и вештина ученика обавља се у складу са:

 • Важећим планом и програмом наставе и учења страних језика.
 • Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Министарство) о организовању такмичења (бр. 610-00-02074/2017-01 од 22. 12. 2017. године).
 • Пропозицијама Друштва за стране језике и књижевности Србије (у даљем тексту Друштво).

Упутство за дежурне наставнике у просторијама у којима се одржава такмичење,  саставни је део Пропозиција.

 1. Такмичење се организује на добровољној основи. Учешћем на такмичењу, наставник и ученик потврђују да у потпуности прихватају Пропозиције.
 2. За енглески језик се тестирају знања предвиђена програмом за први страни језик, који се учи од првог разреда; право учешћа имају сви ученици, без обзира на то да ли енглески језик уче од првог или петог разреда.

За све остале језике (немачки, руски, француски, италијански и шпански) тестирају се знања предвиђена програмом за други страни језик, који се учи од петог разреда; право учешћа имају сви ученици, без обзира на то да ли ове језике уче од петог или првог разреда.

 1. Такмичење у знању страног језика организује се на следећим нивоима:школском, општинском, окружном/градском и републичком.

Право учешћа на такмичењу имају ученици који страни језик учe као обавезан предмет и/или изборни програм у току редовног школовања.

Ученици могу да се такмиче из два страна језика на свим нивоима такмичења, под условом да постоје технички услови за одређивање двоструких термина (за општински ниво) и двоструких датума (за окружно-градски и републички ниво) у Календару смотри и такмичења Министарства.

Ученици су у обавези да понесу ђачке књижице ради идентификације на свим нивоима такмичења. Уколико ученик нема код себе идентификациони документ, наставник-пратилац је дужан да писаном и потписаном изјавом гарантује његов идентитет.

 1. Такмичење на општинском нивоу одржава се у школи домаћину на основу одлуке општинског актива директора.

Такмичења на осталим нивоима  организује се у школи домаћину коју одређује Друштво у сарадњи с Министарством.

и школским управама.

Организацијом и спровођењем такмичења руководе координатори за сваки страни језик. Координаторе именује Управни одбор Друштва.

Координатори за сваки страни језика именују ауторе, рецензенте и супервизоре тестова који припремају тестове према посебном Упутству Друштва.

 1. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Школско такмичење је обавезни ниво такмичења, изузев када је број пријављених ученика мањи од пет. Организује га Стручно веће школе за стране језике школе.

За организацију и реализацију такмичења на нивоу школе одговоран је директор школе у којој се спроводи такмичење.

Списак ученика који се упућују на општинско такмичење оверавају и потписују директор школе и председник Стручног већа страних језика школе. Тестови ученика са школског такмичења чувају се у школи до завршетка свих нивоа такмичења. Координатор Друштва за такмичење има право да затражи на увид примерке тестова ученика који су упућени на општинско такмичење.

На основу резултата школског такмичења из италијанског, немачког, руског, француског и шпанског језика, најбоље пласирани ученици упућују се на општинско такмичење.

На основу резултата школског такмичења из енглеског језика, на општинско такмичење упућују се најбоље пласирани ученици, а укупан број пријављених ученика на општинско такмичење не може бити већи од броја одељења осмог разреда дате школе. Уколико школа има само једно одељење осмог разреда, на општинско такмичење може упутити два најбоље пласирана ученика. Разлог ограничења је велики  број ученика, зато што се у такорећи свим школама у Србији учи енглески језик.

 1. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Општинско такмичење организују општински активи наставника и Стручно веће страних језика школе домаћина. На општинском такмичењу учествују најбоље пласирани ученици са школског такмичења, у складу са ставом 5 претходне тачке. За организацију општинског такмичења одговорни су директор и председник Стручног већа страних језика школе у којој се спроводи такмичење и координатори општинских актива наставника страних језика, у сарадњи са Министарством.

Општинско такмичење реализује се помоћу јединственог теста из области знања о језику (лексичко-граматичка знања), путем структурних вежбања (нпр. комплементационих, трансформационих, конструкционих итд).

Тест за општинско такмичење садржи 40 захтева. За сваки тачан одговор добија се по један (1) поен. За пласман на виши ниво такмичења (окружно/градско такмичење) потребно је освојити најмање 80% укупног броја поена, тј. најмање 32 поена од максималних 40.

Рангирање на општинском такмичењу врши се на следећи начин:

 1. место освајају ученици са 40, 39 и 38 поена.
 2. место освајају ученици са 37, 36 и 35 поена.
 3. место освајају ученици са 34, 33 и 32 поена.

Време израде теста износи 60 минута. По окончању израде теста односно после завршеног прегледања тестова на огласној табли школе или на другом видном месту објављују се тест и решења/кључ.

На општинском нивоу такмичења резултате вреднује Комисија коју чине најмање 3 (три) члана именованих од стране руководилаца општинских актива наставника страних језика.

Уколико на територији општине постоји само једна школа у којој се учи одређени страни језик или из неког другог објективног разлога није могуће формирати комисију за прегледање тестова, тестове са општинског такмичења прегледаће стручна комисија коју именује координатор за одређени страни језик (Друштво и/или Школска управа Министарства).

По објављивању прелиминарних резултата, предметни наставници имају могућност увида у тест својих ученика и подношења жалбе на прелиминарне резултате у року од 1 сата. Комисија је дужна да одговори на жалбу. По истеку рока, Комисија објављује коначне резултате такмичења на огласној табли школе. Уколико за то постоје техничке могућности, резултати се под шифрама могу потом објавити и на интернет страници школе.

Дипломе за освојено 1, 2. и 3. место издаје и оверава школа домаћин такмичења.

Образац дипломе дат је у Завршним одредбама Пропозиција.

На окружни/градски ниво такмичења упућују се ученици који су на општинском нивоу освојили прво, друго и треће место, под условом да укупан број пласираних ученика на нивоу града/округа не пређе 150; на нивоу града/округа формира се заједничка листа пласираних ученика са најваћим бројем поена и шаље обавештење општинама са именима ученика који су се пласирали на градско/окружно такмичење. Списак ученика се прекида на оном броју код којег нe долази до пробијања наведеног максималног броја. Број ученика може, дакле, бити мањи од 150, али не већи од наведеног броја.

 1. ОКРУЖНО/ ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Окружно/градско такмичење организују Друштво, у сарадњи с Министарством, и Стручно веће страних језика школе у којој се реализује такмичење.

Окружну/градску комисију образује организатор такмичења у сарадњи са школском  управом. Комисију чине наставници одговарајућег страног језика; комисију за Београд образује координатор за сваки страни језик.

Окружно/градско такмичење реализује се помоћу јединственог теста на којем се писменим путем проверавају стечена знања и компетенције, и то:

 1. провера разумевања писаног текста
 2. провера знања о језику.

Сваки од делова теста елиминаторног је карактера. Ученик мора на сваком од делова теста освојити минимални предвиђени број поена да би могао остварити пласман на ранг листи.

 1. Провера разумевања писаног текста

Текст на основу којег се проверава разумевање садржаја читањем треба да:

а) буде примерен узрасту ученика,

б) буде усаглашен с наставним програмом за основну школу,

в) представља логичку целину и

в) буде дужине од 350 до 450 речи.

У вези са текстом формулишу се задаци којима се проверава глобално или селективно разумевање прочитаног текста

Време предвиђено за израду овог дела теста износи 20 минута.

На овом делу теста такмичар може освојити највише (осам) поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на овом делу теста да би могао бити рангиран износи 6 (шест) поена. Такмичар може бити рангиран само уколико и на другом делу теста освоји минимални предвиђени број поена.

 1. Провера знања о језику

Овај део такмичења има за циљ да утврди лексичку и граматичку компетенцију ученика и подразумева препознавање, формирање и употребу језичких структура у контексту. Задаци могу да буду различити: допуњавање, трансформација, конструкција, селекција, елиминација, вишеструки избор и друго, према савременим принципима евалуације знања о језику.

За сваки тачан одговор добија се по један поен.

Време израде овог дела теста износи 45 минута.

На овом делу теста такмичар може освојити највише 32 (тридесет два) поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на овом делу теста да би могао бити рангиран износи 26 (двадесетшест) поена. Такмичар може бити рангиран само уколико је и на првом делу теста освојио минимални предвиђени број поена.

Укупно трајање такмичење на окружном/градском нивоу износи 65 минута.

Да би остварио пласман, ученик на окружном/градском такмичењу мора освојити минималан предвиђен број бодова на сваком од делова теста и минимално 32 поена у укупном збиру, од максималних 40 поена.

Рангирање ученика на градском/окужном такмичењу  обавља се према укупном броју освојених поена. Пошто је сваки део теста на такмичењу елиминаторног карактера, рангирају се само такмичари који су остварили пролазност на оба дела теста, и то на следећи начин:

 1. место освајају ученици са 40, 39 и 38 поена.
 2. место освајају ученици са 37, 36 и 35 поена.
 3. место освајају ученици са 34, 33 и 32 поена.

Ученици који  имају исти број бодова деле исто место.

За освојено прво, друго и треће место ученици добијају дипломе.

На Републички ниво такмичења пласирају се сви ученици који су освојили 1, 2. и 3. место, под условом да укупан број пласираних ученика на нивоу Србије не пређе 100; уколико укупан број ученика на нивоу целе Србије са освојеним 1, 2. и 3. местом на градском/окружном нивоу прелази 100, на републичко такмичење пласирају се они ученици који су освојили највише поена, али не више од укупно 100 ученика. Друштво формира заједничку листу ученика који су се пласирали за републички ниво такмичења и о томе обавештава надлежну школску управу.

Резултати са Окружно/градског такмичења достављају се школској управи на дан такмичења, а школска управа их Друштву доставља у року од пет дана после такмичења.

Дипломе издаје школа домаћин такмичења, а потписују их и оверавају директор школе и председник комисије.

Образац дипломе дат је у Завршним одредбама Пропозиција

По објављивању прелиминарних  резултата, предметни наставници имају могућност увида у тест и подношења писмене жалбе на резултате у року од 1 сата. Комисија је дужна да писменим путем  одговори на жалбу. По истеку рока, Комисија сачињава коначну ранг листу такмичара и записник и објављује коначне резултате такмичења на огласној табли школе.

Копију коначне ранг листе председник комисије за спровођење такмичења оставља школи – домаћину такмичења, а електронским путем исту листу упућује школској управи, координатору Друштва и организатору републичког такмичења за све језике.

Школа је дужна да сачува тестове свих ученика пласираних за републичко такмичење и по потреби достави их на увид координатору такмичења или неком другом представнику којег Друштво одреди. Тестови се чувају до завршетка свих нивоа такмичења.

 1. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Републичко такмичење се састоји из два дела:

А.        писмени део такмичења

Б.         усмени део такмичења.

  

А. ПИСМЕНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА

Писмени део такмичења обухвата:

1)      проверу разумевања писаног текста

2)      проверу разумевања говора

3)      проверу знања о језику.

 

1) Провера разумевања писаног текста

Разумевање писаног текста проверава се по истим критеријумима као на окружном/градском такмичењу.

На овом делу теста такмичар може освојити највише 8 поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на овом делу теста да би могао бити рангиран износи 6 поена.

Време израде задатка износи 20 минута.

2)  Провера разумевања говора

Текст за проверу разумевања говора дужине је од 250 до 350 речи. У вези са текстом поставља се 7 питања са највише четири, а најмање три понуђена одговора. Од  ученика се очекује да заокруже тачан одговор. Питањима се проверава разумевање основног садржаја и појединачних информација из текста.

Пре слушања текста ученици имају могућност да се у року од три минута упознају са питањима која се односе на текст и имају право да их прате и обележавају одговоре током слушања. Од такмичара се не очекује меморисање детаља пошто је тест све време пред њима.

На овом делу теста такмичар може освојити највише 7 поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на овом делу теста да би могао бити рангиран износи 5 поена.

3) Провера знања о језику

Провера знања о језику има исти циљ, садржај и критеријуме као на окружном/градском нивоу.

Време за рад износи 45 минута од момента када сви такмичари добију тест и почну са радом.

На овом делу теста такмичар може освојити навише 30 поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на овом делу теста да би могао бити рангиран износи 25 поена.

Овом провером завршава се писмени део такмичења који укупно траје 80 минута.Сваки део теста на писменом делу такмичења је елиминаторан. Такмичар мора остварити минималан број поена на сваком од три дела писмене провере да би био рангиран на листи пред усмени део такмичења.

На овом нивоу такмичења рангирани ученик може да освоји највише 45, а најмање 36 бодова.

На усмени део Репубичког такмичења пласира се највише 15 ученика опште и највише 8 ученика специјалне категорије, што значи да се списак прекида на оном броју поена код којег не долази до пробијања наведеног максималног броја. На усмени се део, дакле, може упутити мање од 15 ученика са најваћим бројем поена, али не и више од тог броја.

Б. УСМЕНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА

Проверу компетенције усменог изражавања обавља комисија коју чине три члана. Координатори  формирају комисију за усмени део такмичења – која може бити иста као и комисија за прегледање тестова – из редова лектора-странаца или других компетентних наставника страног језика.

Усмена провера знања траје између 5 и 10 минута.

На усменом делу такмичења сваки члан комисије вреднује следећа постигнућа:

а) кохерентност излагања, способност вођења разговора, ситуациону и садржинску примереност: ученик описује елементе који се односе на задату тему, одговара на једноставна питања из познатих области; изражава слагање или неслагање са другима; даје једноставна обавештења о блиским темама и слично. (максимум 6 поена)

б) лексичку прецизност: користи адекватани фонд речи који му омогућава да несметано комуницира о познатим темама. (максимум 6 поена)

в) граматичку прецизност: саставља разумљиву и граматички исправну реченицу и правилно користи разноврсне граматичке структуре. (максимум 5 поена )

г)  изговор: довољно разумљив  изговор и интонација који омогућавају успешну комуникацију. (максимум 3 поена)

Сваки члан комисије самостално вреднује елементе говорне вештине такмичара. Коначан број поена на усменом делу представља аритметичку средину збира бодова сва три члана комисије.

На овом делу теста такмичар може освојити највише 20 поена. Минималан број поена који такмичар мора освојити на овом делу теста да би могао бити рангиран износи 15 поена.

На писменом и усменом делу такмичења рангирани такмичари могу укупно да остваре најмање 51 поен, а највише 65 поена.

Праћење и извештавање о одржаном такмичењу

Ранг листу такмичара после писменог дела такмичења, као и коначну ранг листу формира комисија која спроводи такмичење за сваки страни језик појединачно. Председник комисије по правилу је координатор за одређени страни језик. Координатор формира комисију најмање 7 дана пре одржавања такмичења. Школа домаћин одређује наставнике који дежурају у просторијама у којима се одржава такмичење најмање три дана пре одржавања такмичења. За енглески језик обавештење о томе истиче се на интернет страници школе домаћина такмичења.

Рангирање ученика обавља се према укупном броју поена освојеним на писменом и усменом делу такмичења. Ученици који су на усменом делу такмичења вредновани са оценом испод минимума (15 поена) не могу се рангирати. Такмичари са истим бројем бодова деле исто место.

За освојено прво, друго и треће место такмичари добијају дипломе које издаје Друштво, а потписују министар просвете и председник Друштва.

За освојено четврто и пето место ученици добијају похвалнице. Образац похвалнице дат је у Завршним одредбама.

Организатори такмичења за сваки језик посебно писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое такмичења. За републичко такмичење председник комисије, то јест кооридинатор, шаље Записник са извештајем о такмичењу Министарству, Сектору за предшколско и основнo образовање, најкасније пет дана по одржаном такмичењу, на обрасцу који је доступан на интернет страници Министарства.

 

 1. ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У СПЕЦИЈАЛНОЈ КАТЕГОРИЈИ

 

На свим нивоима такмичења кандидати из специјалне категорије учествују и бивају рангирани по истим правилима као и такмичари из опште категорије, али раде посебан тест који у одређеним сегментима може бити идентичан са тестом ученика из опште категорије и бивају посебно рангирани.

У специјалној категорији такмичење из свих  језика одвија се према наставним програмима ових језика као првог страног језика.

Право учешћа на такмичењу у специјалној категорији имају ученици:

 • који су годину дана или дуже провели школујући се на страном језику изван наше земље;
 • који су учили страни језик на курсевима у иностранству дуже од три месеца;
 • који похађају наставу страног језика по посебном програму и плану наставе и учења (двојезична настава, огледне школе са већим фондом часова страног језика од оног прописаног наставним планом и програмом за основне школе);
 • којима је један од родитеља или старатеља изворни говорник одговарајућег страног језика.

Приликом пријављивања ученика за такмичење, директор својим потписом и печатом школе гарантује исправност података на основу којих се такмичар сврстава у специјалну категорију. Такмичари који се такмиче у овој категорији дужни су да на сваком сегменту теста поред своје шифре додају и велико слово”С”.

 1. ЖАЛБЕ И ПРИГОВОРИ

Комисија прима жалбе и приговоре и дужна је да обезбеди најмање 30 минута, а највише један сат за увид у прегледане тестове, након објављивања прелиминарних резултата такмичења, односно резултата писменог дела испита на републичком такмичењу (пре почетка усменог дела). Тест се даје на увид искључиво предметном наставнику који је довео ученика на такмичење. Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата комисији одмах по увиду у тест. Наведена  жалба  из  Упутства за такмичење подноси се комисији само када се  односи на  грешку приликом сабирања резултата, нехотичне грешке, и слично, али не и на стручна питања. Жалбу  која се односи на финесе из струке подноси искључиво наставник одговарајућег страног језика, и то писменим путем, са образложењем и извором навода.

Комисија је дужна да по објављеним прелиминарним резултатима истог дана размотри жалбе и о томе  обавести подносиоца.

На републичком такмичењу се по објављивању укупних резултата могу поднети искључиво жалбе на укупан збир писменог и усменог дела испита. Жалбе се подносе писаним путем и Комисија на њих одговара у најкраћем могућем року, не дужем од сат времена од тренутка подношења жалбе.

Накнадно поднете жалбе после дана у којем се одржавало такмичење Друштво не узима у обзир, нити на њих одговара.

Коначна ранг листа на свим нивоима такмичења сачињава се после разматрања жалби и објављује се под шифрама у дану такмичења на огласној табли школе и, ако за то постоје могућности, на интернет страници школе.

 1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Тестови свих такмичара са свих нивоа такмичења остају у институцији домаћину такмичења до краја текуће школске године (31. августа).

Оригинали записника чувају се у архиви Друштва 10 година, почев од школке 2018/19. године.

Уколико су награђени ученици били спречени да лично узму диплому одмах по завршетку такмичења у школи у којој је оно одржано, наставници су дужни да их преузму и да им их уруче.

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Својим годишњим програмом рада, Друштво за стране језике и књижевности Србије  планира такмичења и организује их у складу са Календаром и Пропозицијама такмичења.

Календар такмичења доноси министар просвете за сваку школску годину. Уколико до промене датума одржавања такмичења дође после објављивања календара такмичења и то из разлога који нису у надлежности Друштва, информација о томе је у надлежности Министарства.

Обавештења о такмичењима, као и резултати под шифрама објављују се на огласној табли школе домаћина и, уколико постоје могућности, на интернет страници школе домаћина и/или Друштва.

Друштво није надлежно за појединачно обавештавање наставника и такмичара, школа или школских управа.

Сходно Стручном упутству о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, школе домаћини не наплаћују партиципацију ученицима за учешће на такмичењу, без обзира на ниво такмичења.

Београд, 6. XII 2018.                                                                                                                                                                                         УПРАВА ДРУШТВА

 


 

УПУТСТВО ЗА РАД ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА У УЧИОНИЦИ

(Овај текст стоји у свакој учионици на катедри  у току такмичења)

 

ОПШТИНСКО,  ОКРУЖНО/ГРАДСКО И РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Дежурни наставник ће пре почетка такмичења:

 1. Поздравити учеснике такмичења
 2. Утврдити присутност и идентитет
 3. Опоменути ученике да своје мобилне телефоне ставе на катедру, да своје ранчеве и сл. (осим оловке, гумице и хемијске оловке), ставе испод табле, а капуте и јакне окаче на за то одређено место.
 4. Наставник ће затим:
 • Из коверте која већ стоји на катедри извадити и поделити листиће на којима ће ученици  написати своје име, име наставника који им предаје и назив школе из које долазе;
 • Из друге коверте наставник ће понудити ученицима да  извуку СВОЈУ ШИФРУ (у виду броја или неке речи) и рећи им да је  упишу на листић са својим личним подацима. Попуњени листић предају дежурном наставнику, а листић са шифром коју си извадили из коверте (број, реч итд.) задржавају код себе да би је уписивали на тест који добију, без осталих података.
 • Попуњене листиће са именима и са додатом шифром дежурни наставник ће ставити у један коверат, залепити коверат и написати назив учионице (Лондон, Париз и сл.) и предати да се однесе Комисији за прегледање задатака.
 1. Дежурни наставник је такође обавезан да  ученике посебно обавести о следећем:
 • Тест предати урађен хемијском оловком;
 • Не признаје се тест, део теста или реч написана графитном оловком;
 • Не признаје се тест или део теста у коме има више заокружених одговора или је један прецртан, а други заокружен, као што се не признају прецртани одговори;
 • Нагласити да такмичари из тзв. специјалне категорије морају да додају “С“ уз своју шифру;
 • Не дозвољава се излазак из учионице док се не заврши такмичење;

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ СРБИЈЕ

__________________________________
(назив школе)

додељују

ДИПЛОМУ

_____________________________________
(име и презиме ученика)

ученику-ци____________разреда

_________________________________________________, из___________________
(назив школе)                                                                           (место)

за освојено ______ место на ______________________ такмичењу из ____________ језика.

(ниво такмичења)

У _____________, _______________године
(место)                       (датум)

Председник Комисије,                                                                             Директор школе,
___________________                                                                                _________________

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ СРБИЈЕ

__________________________________
(назив школе)

додељују
 ПОХВАЛНИЦУ

_____________________________________
(име и презиме ученика)

ученику-ци____________разреда

________________________________________, из_______________________
(назив школе)                                                (место)

за освојено ______ место на ______________________ такмичењу из ____________ језика.

(ниво такмичења)

У _____________, _______________године
(место)                       (датум)

Председник Комисије,                                                                               Директор школе,
___________________                                                                                ________________

Документ можете преузети овде.