Каталошки број програма: 869


Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,


Аутор: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет у Београду;


Реализатори: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет у Београду; др Љиљана Ђурић, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Ана Јовановић,
Филолошки факултет Универзитета у Београду


Област: страни језик


Компетенција: компетенције за уже стручну област


Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)


Општи циљеви: Подршка и унапређивање наставничких компетенција за праћење званичних и обавезујућих докумената и препознавање иновација у њима које условљавају измене у организовању наставног процеса


Специфични циљеви: Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (важећи закони, стандарди постигнућа, исходи, акредитовани уџбеници) • Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализа постојећих докумената; анализирање иновација у документима као и процена узрочно-последичних
односа између стандарда, циљева и исхода наставе страних језика; одабир садржаја и метода неопходних за реализацију наставе и остваривање постављених захтева) • Развијање и усавршавање методичких компетенција наставника (припрема и адаптирање наставног материјала; одабир активности и облика рада у складу са знањем и индивидуалним карактеристикама ученика; усавршавањe метода и техника за проверу проверу постигнућа ученика)


Циљна група: наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета
– средња стручна школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне);
наставник изборних и факултативних предмета


Теме програма:

  1. Корелација циљевa, исхода и стандарда постигнућа у настави страног језика
  2. Планирање и прирема наствног процеса усмереног на исходе
  3. Практичан рад учесника семинара
  4. Практичан рад учесника семинара

Број учесника: 30


Трајање програма: дана: 1

Број бодова: 8


Цена: 2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)

Контакт за пријаву: Александра Беговић aleksandra.sasa.begovic@gmail.com
Плаћање котизације врши се после пријављивања путем (а) готовинске уплате или (б) добијањем профактуре, ако плаћа школа.


Готовинска уплата:
Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци
Сврха уплате: Каталошки број семинара
РАЧУН: 160-269267-91 ( Интеса Банка ад. Београд)
Прималац: ДСЈКС, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд


Плаћање преко централног регистра фактура
Како би се школама благовремено послао предрачун, након пријаве попуните упитник преко следећег линка.