Каталошки број програма: 967

Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com

Аутори: Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет – Универзитет у Београду; Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Катарина Завишин, доктор филолошких наука, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини;

Реализатори: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; др Ана Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду; др Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Област: страни језик

Компетенција: компетенције за уже стручну област

Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљеви: Унапређивање наставничких компетенција у вези са применом стандарда, исхода и наставних програма за реализацију савремене интердисциплинарне наставе страних језика

Специфични циљеви: Познавање важећих закона и прописа, стандарда постигнућа и исхода као смерница за планирање интердисциплинарно пројектно усмерене наставе страних језика Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализа постојећих докумената; анализирање иновација у документима као и процена узрочно-последичних односа између стандарда, циљева и исхода наставе страних језика; одабир садржаја и метода неопходних за реализацију интердисциплинарне наставе и развоја интеркултурних компетенција ученика) Усавршавање методичких компетенција наставника (адаптирање наставног материјала; одабир активности и облика рада у складу са индивидуалним карактеристикама ученика) Дигитална технологија у настави орјентисаној на исходе и пројектно учење

Циљна група: наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета
– средња стручна школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне);
наставник изборних и факултативних предмета

Теме програма:

  1. Повезаност програма наставе и учења, исхода и учења и образовних стандарда
  2. Анализа иновација у документима као и процена узрочно-последичних односа између стандарда, циљева и исхода
  3. Основне одлике интердисциплинарног приступа у настави страних језика

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8

Цена: 2000 динара по учеснику

Пријава: Друштво за стране језкике и књижевности – линк

Датум: а) 25. новембар 2023. у 9.30 часова (регистрација почиње у 9 часова) и б) 16. март 2024. у у 9.30 часова

Место одржавања: а) Италијански институт за културу (Кнеза Милоша 56, Београд), и б) место и локација ће бити накнадно објављени

Плаћање котизације врши се на следећи начин:

Готовинска уплата:
Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци
Сврха уплате: Каталошки број семинара
РАЧУН: 160-269267-91 (Интеса Банка ад. Београд)
Прималац: ДСЈКС, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд

Плаћање преко централног регистра фактура
Како би се школама благовремено послао предрачун, након пријаве попуните упитник преко следећег линка. Линк ка каталогу https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1354