Каталошки број програма: 968

Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773

Аутори: др Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Ана Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду; др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Реализатори: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; др Биљана Чубровић, Филолошки факултет Универзитета у Београду; др Ана Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду; др Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Област: страни језик

Компетенција: компетенције за уже стручну област

Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљеви: Унапређивање компетенција наставника за континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика у настави страног језика

Специфични циљеви: Упознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом израде задатака и њиховом усаглашавању са стандардима, програмом и циљевима комуникативне наставе Развој теоријских и практичних компетенција наставника у вези са дидактизацијом аутентичних материјала у циљу њихове примене у тестирању, облицима и врстама евалуације, начинима провере комуникативних компетенција ученика Унапређивање компетенција наставника за критички и аналитички приступ у евалуацији наставе Примена дигиталне технологије у тестирању Унапређивање компетенција наставника за подстицање самоевалуације и самосталног целоживотног учења код ученика Познавање законске регулативе и докумената у области образовања

Циљна група: наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета
– средња стручна школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне);
наставник изборних и факултативних предмета

Теме програма:

  1. Врсте тестирања
  2. Стандарди, програми и исходи
  3. Комуникативни принципи у савременој настави страних језика
  4. Језичке активности и језички садржаји: предмет и циљ тестирања
  5. Аутентични материјали у тестирању
  6. Савремене дигиталне технологије у тестирању
  7. Самоевалуација и самостално целоживотно учење

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан

Број бодова: 8

Цена: 2000 динара по учеснику

Контакт за пријаву: Друштво за стране језике и књижевности dsjksrbija@gmail.com

Плаћање котизације врши се после пријављивања путем (а) готовинске уплате или (б) добијањем профактуре, ако плаћа школа.

Готовинска уплата:
Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци
Сврха уплате: Каталошки број семинара
РАЧУН: 160-269267-91 (Интеса Банка ад. Београд)
Прималац: ДСЈКС, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд

Плаћање преко централног регистра фактура
Како би се школама благовремено послао предрачун, након пријаве попуните упитник преко следећег линка.

Линк ка каталогу https://zuov-katalog.rs/mzvjoqsjmz/zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1359