Каталошки број програма: 860

Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,


Аутор: Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици


Реализатори: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; др Љиљана Ђурић, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Ана Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ма Миле Сајчић, професор шпанског језика и хиспанских књижевности, Прва београдска гимназија и ОШ „Змај Јова Јовановић“, Београд.


Област: страни језик


Компетенција: компетенције за уже стручну област


Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)


Општи циљеви: Унапређивање компетенција наставника за континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика у настави страног језика


Специфични циљеви: Упознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом њихове израде, припремом задатака и њиховом усаглашавању са стандардима и програмом Теоријска и практична обука наставника у вези са облицима и врстама евалуације знања, начинима провере ученичких постигнућа кроз језичке вештине, избором инструмената за процену знања у настави страног језика Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника Познавање законске регулативе и докумената у области образовања Развијање компетенција наставника за методику наставе страних језикa Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика , стиловима учења , циљевима и исходима часа


Циљна група: наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета
– средња стручна школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне);
наставник изборних и факултативних предмета


Теме програма:

  1. Врсте и начини тестирања
  2. Теоријска основа за процену ученичких постугнућа
  3. Упознавање са типологијом задатака језичким вештинама
  4. Прилагођавање типологије задатака у оквиру језичких вештина за ученике основних и средњих школа


Број учесника: 30


Трајање програма: дана: 1


Број бодова: 8


Цена: 2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)


Контакт за пријаву: Миле Сајчић msajchich@outlook.es
Плаћање котизације врши се после пријављивања путем (а) готовинске уплате или (б) добијањем профактуре, ако плаћа школа.


Готовинска уплата:
Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци
Сврха уплате: Каталошки број семинара
РАЧУН: 160-269267-91 ( Интеса Банка ад. Београд)
Прималац: ДСЈКС, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд


Плаћање преко централног регистра фактура
Како би се школама благовремено послао предрачун, након пријаве попуните упитник преко следећег линка.