Прво републичко саветовање посввећено настави страних језика одржано је 1951/52 школске године и показало је колико је корисно шире окупљање стручњака на решавању питања у вези наставе страних језика.

Потреба да наставници страних језика имају своје стручно друштво постала је неопходна. Марта месеца 1954. године у Београду је изабран иницијални одбор од представника свих језика који се предају у средњој школи, на факултету и у истраживачким установама које се баве изучавањем страних језика. Овај одбор је израдио начела Друштва, полазећи од тога да се учење страних језика у нашој земљи мора посматрати у светлости економских, друштвених и културнох потреба целе наше заједнице, као и међународних односа и веза – и предложио први статут Друштва.

23 јануара 1955. године одржана је у Београду оснивачка скупштина, на којој је основано Друштво за стране језике и књижевности НР Србије, са седиштем у Београду и подручјем делатности на територији НР Србије.

Друштво је већ 1957. године бројало 600 чланова, организованих у 35 подружница које су основане у тада већим среским и градским центрима.

Управа Друштва је одмах по оснивању успела да организује прве летње течајеве за стручно усавршавање наставника осмогодишњих и средњих школа за француски, енглески, руски и немачки језик. Настава на тим, првим течајевима изведена је по програмима и принципима које је израдила тада оформљена Комисија за стручно усавршавање наставника Друштва.

Исте 1957. године београдска подружница Друштва организовала је зимски течај за усавршавање наставника за време зимског распуста у Београду, на коме је учествовао велики број наставника француског, немачког, руског и енглеског језика.

Сматрамо да је почетак рада Друштва дао смернице за даљи развој и активности Друштва у ширем обиму и да су резултати тих дугогодишњих активности допринели унапређењу наставе страних језика до данас.

*Подаци узети из часописа: ЖИВИ ЈЕЗИЦИ, часопис за стране језике и књижевности, прва књига бр.1-2; 3-4, 1957-1958