СТАТУТ

ДРУШТВА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ СРБИЈЕ

 

Члан 1

Друштво за стране језике и књижевности Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области: науке о језику и књижевности и наставе страних језика, са својством правног лица, у које се удружују сви који желе остваривање циљева утврђених овим Статутом и законом.

Члан 2

Циљеви Друштва су:

–          унапређивање научно-истраживачког рада, стручно усавршавање наставника страних језика и књижевности и популарисање учења страних језика;

–          изучавање контаката и међусобних утицаја страних и српског језика и њихових књижевности;

–          стварање стратегије и спровођење политике наставе и учења страних језика у нашем образовном систему;

–          изучавање проблема наставе страних језика и уџбеничке литературе;

–          заступање и одбрана сталешких интереса;

–          сарадња са другим друштвима, организацијама и појединцима, од интереса за струку и науку, у земљи и иностранстрву.

Члан 3

За остваривање циљева из претходног члана Друштво настоји да:

–          организује националне и међународне скупове, саветовања, семинаре и предавања посвећене истраживањима у области страних језика и књижевности и питањима наставе страних језика и књижевности у институцијама формалног и неформалног образовања;

–          помаже развијање мреже истраживања из дате области, која окупља наставнике, научнике и културне посленике и тако унапређује интелектуалну сарадњу, на независан и демократски начин;

–          обавештава чланство о активностима у датој области (сајт, билтени, књиге резимеа, скупови, истраживачки пројекти,семинари, наставни планови и програми итд.);

–          помаже наставницима у реализацији наставних програма, набављању литературе и планирању наставе; школама помаже у организовању стручних предавања и огледних часова у циљу унапређења наставе на непрофитној основи;

–          организује и спроводи такмичења ученика и студената у знању страних језика, од општинског до републичког нивоа;

–          сарађује са градским и републичким органима, у активностима које доприносе остваривању циљева Друштва, а то су: израда наставних планова и програма, израда уџбеника и приручника, континуирано и перманентно образовање и усавршавање наставника и унапређивање наставе страних језика у свим доменима који се односе на њихов положај и статус као и наставника тих језика, а све у складу са европским и ваневропским тенденцијама у настави и учењу страних језика;

–          сарађује са сродним друштвима, организацијама и појединцима у замљи и у  иностранству;

–          удружује се са другим друштвима и асоцијацијама ради остваривања заједничког циља, а може бити члан међународних удружења појединих страних језика и књижевности;

–          објављује књиге и друге публикације које се односе на дату област.

Члан 4

Назив удружења гласи: „Друштво за стране језике и књижевности Србије“, скраћено ДСЈКС. Седиште Друштва  је у Београду, Филолошки факултет, Студентски трг  3.

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5

Члан Друштва може бити лице које се бави науком, наставом, превођењем или облашћу која је од интереса за развој филолошких и лингвистичких наука и прихвата циљеве Друштва и Статут. Чланови Друштва могу бити редовни и почасни. Почасни члан Друштва је лице које је стекло изузетни реноме у некој од области којима се друштво бави. Одлуку о пријему доноси Скупштина на предлог  Управног одбора Друштва.

Чланство је добровољно, а престаје по сопственој вољи подношењем писмене оставке, неплаћањем чланарине ( две године ) или искључењем по одлуци Скупштине. Члану се мора на његов захтев омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Члан 6

Редовни члан има право да:

–          равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;

–          непосредно учествује у одлучивању на Скупштини,као и преко органа Друштва;

–          бира и буде биран у органе Друштва;

–          буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва;

Редовни члан има обавезу да:

–          плаћа чланарину;

–          обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Почасни чланови  учествују у раду Друштва по позиву или по сопственој иницијативи, у складу са задацима из програма рада Друштва и не плаћају чланарину.

Члан 7

Органе Друштва чине Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 8

Скупштина је највиши орган управљања и чине је сви чланови Друштва.

Сукпштина се редовно састаје једном годишње.Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда најмање седам дана раније. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине и то најмање петнаест дана раније. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштина Друштва:

–          доноси план и програм рада;

–          усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

–          усваја друге опште акте Друштва;

–          бира и разрешава чланове Управног одбора;

–          разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног и Надзорног одбора;

–          разматра и усваја финансијски план и извештај;

–          бира своје представнике у тела и институције када је то предвиђено прописима  или на други начин;

–          доноси одлуку о сарадњи са другим асоцијацијама у земљи и иностранству као и одлуку о престанку такве сарадње;

–          одлучује о удруживању у српске и међународне организације, савезе,удружења итд.

–          одлучује о пријему почасних чланова;

–          одлучује о нечијем искључењу из чланства;

–          одлучује о висини чланарине за следећу годину;

–          одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;

Члан 9

Скупштина доноси одлуку јавно, ако се другачије не одлучи, простом већином гласова присутних чланова (кворум је половина присутних плус један). О току Скупштине води се записник.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има најмање 5, а највише 9 чланова које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор се конституише у року од 15 дана и из реда својих чланова бира председника  и заменика председника.

Члан 11

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има право и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Секретар је одговоран за оперативне послове.

Управни одбор може овластити друго лице да заступа интересе Друштва у појединим питањима или за стално.

Члан 12

Управни одбор спроводи одлуке Скупштине и у складу с тим креира политику Друштва и организује све његове активности, и то:

–          обавља конкретне послове у вези са организовањем скупова,саветовања, семинара и предавања;

–          поверава посебне послове појединим члановима;

–          успоставља конкретну комуникацију са научницима,наставницима и другим културним посленицима у циљу реализовања научне и друге сарадње;

–          сарађује са градским,републичким и савезним органима,који могу допринети остваривању циљева Друштва;

–          доноси пропозиције такмичења;

–          предлаже програм рада;

–          управља имовином Друштва;

–          доноси финансијске одлуке;

–          одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

–          одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Друштва за тај поступак;

–          обавештава чланство, по могућству билтенима или циркуларима,  о конкретним активностима;

–          обавља све послове и задатке за које га овласти Скупштина.

За свој рад Управни одбор одговара Скупштини, подносећи извештај о раду,најмање једном годишње, на редовном годишњем заседању Скупштине. Седницу Управног одбора заказује и води председник или његов заменик. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. У току мандата Управни одбор може да кооптира највише два члана.

За вршење одређене активности Друштво може одлуком Управног одбора образовати стална или привремена тела ( одборе, комисије секције и сл.) чији рад прати и координира.

Члан 13

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима одмах обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на редовном годишњем заседању Скупштине.

Члан 14

Рад  Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Друштва подносе се члановима на седници скупштине Друштва.

Члан 15

Друштво се издржава од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. Друштво обезбеђује наменска средства за поједине стручне и научне активности.

Управни одбор одређује лица одговорна за финансијско пословање,која су дужна да поднесу годишњи извештај, на основу завршног рачуна.

Друштво може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања. Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Друштва,укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 16

Друштво прибавља средства продајом својих публикација односно обавља привредну делатност:22110 – издавање књига, брошура,музичких књига и других публикација.

Друштво може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 17

Друштво престаје са радом на основу двотрећинске одлуке присутних на ванредној скупштини, о чијем је сазивању чланство обавештено најмање 15 дана раније. При доношењу одлуке о престанку рада Друштва доноси се решење о располагању имовином, која у целости прелази у власништво Филолошког факултета у Београду.

Члан 18

Печат Друштва је округао, са равномерно распоређеним текстом Друштво за стране језике и књижевности Србије – Београд по ободу и правоугаони штамбиљ, са натписом у четири реда: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Бр. …. 20 …., 11000 Београд,  Студентски трг 3.

Члан 19

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Статут је усвојен личним изјашњавањем на Скупштини одржаној 05. априла 2011. године.