У складу са одредбама чл. 12 и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 др. закон), на Скупштини Друштва за стране језике и књижевности Србије одржаној 5. априла 2011. године усвојен је, а 30. септембра 2023. године измењен и допуњен

Статут Друштва за стране језике и књижевности Србије

Члан 1

Друштво за стране језике и књижевности Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области: науке о језику и књижевности и наставе страних језика, са својством правног лица, у које се удружују сви који желе остваривање циљева утврђених овим Статутом и законом.

Члан 2

Циљеви Друштва су:

– унапређивање научно-истраживачког рада, стручно усавршавање наставника страних језика и књижевности и популарисање учења страних језика;

– изучавање контаката и међусобних утицаја страних и српског језика и њихових књижевности;

– стварање стратегије и спровођење политике наставе и учења страних језика у нашем образовном систему;

– изучавање проблема наставе страних језика и уџбеничке литературе;

– заступање и одбрана сталешких интереса;

– сарадња са другим друштвима, организацијама и појединцима, од интереса за струку и науку, у земљи и иностранству.

Члан 3

За остваривање циљева из претходног члана Друштво настоји да:

– организује националне и међународне скупове, саветовања, семинаре и предавања посвећене истраживањима у области страних језика и књижевности и питањима наставе страних језика и књижевности, у институцијама формалног и неформалног образовања;

– помаже развијање мреже истраживања из дате области, која окупља наставнике, научнике и културне посленике и тако унапређује интелектуалну сарадњу, на независан и демократски начин;

– обавештава чланство о активностима у датој области (сајт, билтени, књиге резимеа, скупови, истраживачки пројекти, семинари, планови и програми наставе и учења итд.);

– помаже наставницима у реализацији наставних програма, набављању литературе и планирању наставе; школама помаже у организовању стручних предавања и огледних часова, у циљу унапређења наставе на непрофитној основи;

– организује и спроводи такмичења ученика и студената у знању страних језика, од општинског до републичког нивоа;

– сарађује са градским и републичким органима, у активностима које доприносе остваривању циљева Друштва, а то су: израда планова и програма наставе и учења, израда уџбеника и приручника, континуирано и перманентно образовање и усавршавање наставника и унапређивање наставе страних језика, у свим доменима који се односе на њихов положај и статус као и наставника тих језика, а све у складу са европским и ваневропским тенденцијама у настави и учењу страних језика;

– сарађује са сродним друштвима, организацијама и појединцима у земљи и у иностранству;

– удружује се са другим друштвима и асоцијацијама ради остваривања заједничког циља, а може бити члан међународних удружења појединих страних језика и књижевности;

– објављује књиге и друге публикације које се односе на дату област.

Члан 3а

Такмичења у знању страних језика наведена у претходном члану Друштво организује у сарадњи са Министарством просвете РС, према концепту и принципима који представљају интелектуалну својину Друштва.

Члан 4

Назив удружења гласи: „Друштво за стране језике и књижевности Србије”, скраћено ДСЈКС. Седиште Друштва је у Београду, Филолошки факултет, Студентски трг 3.

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5

Члан Друштва може бити лице које се бави науком, наставом, превођењем или облашћу која је од интереса за развој филолошких и лингвистичких наука и прихвата циљеве Друштва и Статут. Чланови Друштва могу бити редовни и почасни. Почасни члан Друштва је лице које је стекло изузетни реноме у некој од области којима се друштво бави. Одлуку о пријему доноси Управни одбор, на предлог било ког члана Друштва.

Чланство је добровољно, а престаје по сопственој вољи, подношењем писмене оставке, неплаћањем чланарине (две године) или искључењем по одлуци Скупштине. Члану се, на његов захтев, мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Члан 6

Редовни члан има право да:

– равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;

– непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;

– бира и буде биран у органе Друштва;

– буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

Редовни члан има обавезу да:

– плаћа чланарину;

– обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Почасни чланови учествују у раду Друштва по позиву или по сопственој иницијативи, у складу са задацима из програма рада Друштва и не плаћају чланарину.

Члан 7

Органе Друштва чине Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 8

Скупштина је највиши орган управљања и чине је сви чланови Друштва.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда, најмање седам дана раније. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине и то најмање петнаест дана раније. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштина Друштва:

– доноси план и програм рада;

– усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

– усваја друге опште акте Друштва;

– бира и разрешава чланове Управног одбора;

– разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног и Надзорног одбора;

– разматра и усваја финансијски план и извештај;

– бира своје представнике у тела и институције, када је то предвиђено прописима или на други начин; Изузетно од овога, Управни одбор предлаже кандидате за представника Друштва у Националном просветном савету;

– доноси одлуку о сарадњи са другим асоцијацијама у земљи и иностранству, као и одлуку о престанку такве сарадње;

– одлучује о удруживању у српске и међународне организације, савезе, удружења итд.

– одлучује о нечијем искључењу из чланства;

– одлучује о висини чланарине за следећу годину;

– одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва.

Члан 9

Скупштина доноси одлуку јавно, ако се другачије не одлучи, простом већином гласова присутних чланова (кворум је половина присутних плус један). Током заседања Скупштине води се записник.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има најмање 5, а највише 9 чланова које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор се конституише у року од 15 дана, а из реда својих чланова бира председника, заменика председника и секретара.

Управни одбор чине по један представник енглеског, италијанског, немачког, руског, француског и шпанског језика, Асоцијације за класичне студије, Секције универзитетских наставника страног језика струке и један представник других језика који се изучавају у Републици Србији. У Управном одбору мора бити бар по један представник сваког нивоа образовања и васпитања.

Члан 10а

Проширени Управни одбор је орган Друштва који се стара о организацији и спровођењу такмичења ученика основних и средњих школа.

Проширени Управни одбор, поред чланова Управног одбора, чине главни координатор такмичења и координатори за сваки страни језик за који постоје такмичења.

Члан 10б

Друштво расписује, почетком сваке школске године, јавни позив за координаторе такмичења, путем своје интернет странице. На овај позив могу се пријавити сви заинтересовани чланови Друштва. Координаторе такмичења за сваки језик именује Управни одбор Друштва, најкасније до 31. октобра текуће школске године. Координатори могу бити бирани више узастопних година. Главног координатора за сваку школску годину бира Управни одбор, из редова чланова Друштва, а на предлог неког од чланова УО.

Члан 11

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има право и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Секретар је одговоран за оперативне послове.

Управни одбор може овластити друго лице да заступа интересе Друштва у појединим питањима или за стално.

Члан 12

Управни одбор спроводи одлуке Скупштине и у складу с тим креира политику Друштва и организује све његове активности, и то:

– обавља конкретне послове у вези са организовањем скупова, саветовања, семинара и предавања;

– поверава посебне послове појединим члановима;

– успоставља конкретну комуникацију са научницима, наставницима и другим културним посленицима у циљу реализовања научне и друге сарадње;

– сарађује са општинским, градским и републичким органима, који могу допринети остваривању циљева Друштва;

– доноси пропозиције такмичења на почетку сваке школске године, а најкасније до 31. октобра;

– предлаже програм рада;

– управља имовином Друштва;

– доноси финансијске одлуке;

– одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

– одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Друштва за тај поступак;

– обавештава чланство, по могућству билтенима или циркуларима, о конкретним активностима;

– обавља све послове и задатке за које га овласти Скупштина.

За свој рад Управни одбор одговара Скупштини, подносећи извештај о раду, најмање једном годишње, на редовном годишњем заседању Скупштине.

Седницу Управног одбора заказује и води председник или његов заменик. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. У току мандата, Управни одбор може да кооптира највише два члана.

За вршење одређене активности Друштво може одлуком Управног одбора образовати стална или привремена тела (одборе, комисије, секције и сл.), чији рад прати и координира.

Члан 13

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима одмах обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје три године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на редовном годишњем заседању Скупштине.

Члан 14

Рад Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Друштва подносе се члановима на седници скупштине Друштва.

Члан 15

Друштво се издржава од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. Друштво обезбеђује наменска средства за поједине стручне и научне активности.

Управни одбор одређује лица одговорна за финансијско пословање, која су дужна да поднесу годишњи извештај, на основу завршног рачуна.

Друштво може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања. Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 16

Друштво прибавља средства продајом својих публикација.

Члан 17

Друштво престаје са радом на основу двотрећинске одлуке присутних на ванредној скупштини, о чијем је сазивању чланство обавештено најмање 15 дана раније. При доношењу одлуке о престанку рада Друштва доноси се решење о располагању имовином, која у целости прелази у власништво Филолошког факултета у Београду.

Члан 18

Печат Друштва је округао, са равномерно распоређеним текстом Друштво за стране језике и књижевности Србије – Београд по ободу и правоугаони штамбиљ, са натписом у четири реда: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Бр. … 20 …, 11000 Београд, Студентски трг 3.

Члан 19

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Прелазне и завршне одредбе

Мандат чланова Надзорног одбора бираног 18. фебруара 2023. године траје до 17. фебруара 2026. године.

Статут је усвојен личним изјашњавањем на Скупштини одржаној 5. априла 2011. године, а измене и допуне овог Статута усвојене су личним изјашњавањем на Скупштини одржаној 30. септембра 2023. године.