СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА (СЕМИНАРИ)

У делатности које обавља Друштво за стране језике и књижевности Србије спада и стручно усавршавање наставника страних језика. ДСЈКС акредитовало je три семинара предвиђена за наставнике свих страних језика, с обзиром на то да је тематика општег карактера и није спецификована за поједине језике. Желели смо да свима олакшамо рад тако што ћемо се дотаћи теме организације наставе страних језика, повезујући најбитнија документа која трасирају наставу и омогућавају да се унапреди како настава тако и постигнућа ученика.

Друштво за стране језике и књижевности препоручује наставницима страних језика следеће програме стручног усавршавања који су акредитовани за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину:

 1. Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика (каталошки број 860)
 2. Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика (каталошки број 869)
 3. Креативна употреба уџбеника у настави страног језика (каталошки број 878)

Семинари су намењени наставницима свих страних језика у основним и средњим школама (енглески, француски, руски, немачки, италијански, шпански).

Семинари трају 1 дан, а број бодова је 8.

Детаљи у вези садржаја и реализатора могу се погледати у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Договори у вези са одржавањем семинара и са пријављивањем могу се обавити код следећих аутора/координатора:

 • Креативна употреба уџбеника (878)

Љиљана Поша (ljiljana.posa@gmail.com, 064/ 26 38 568)

 • Стандарди постигнућа и наставни програми (869)

Александра Беговић (aleksandra.sasa.begovic@gmail.com, 064/ 16 58 861)

 • Вредновање и евалуација (860) – распоред одржавања семинара погледати ОВДЕ

Миле Сајчић (msajchich@outlook.es, 069/ 60 64 68)

 

После договора места и датума реализације почиње пријављивање заинтересованих наставника-учесника.

Минималан број учесника је 15 , а максималан  30 на једном семинару.

 

Плаћање котизације врши се после пријављивања:

(а) готовинске уплате или  (б) добијање профактуре, ако плаћа школа

 1. a) НАЛОГ ЗА УПЛАТУ:

Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци

Сврха уплате: Каталошки број семинара

РАЧУН:  160-269267-91 ( Интеса Банка ад. Београд)

Прималац: ДСЈКС, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд

 1. b) ПЛАЋАЊЕ ПРЕКО ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ФАКТУРА

Како би се школамна благоврменно послао предрачун, уз пријаву доставити следеће податке:

ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ РАДИ ИЗДАВАЊА ПРЕДРАЧУНА И РАЧУНА ШКОЛИ

(податке попуњава рачуноводство школе)

Име школе
Адреса (поштански број места, место, улица, број)
ПИБ
ЈБКЈС
Датум оджавања семинара
Место одржавања семинара
Назив семинара
Износ накнаде
Име / имена наставника

 

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРИМА

Вредновање и евалуација у настави страних језика

Каталошки број програма: 860  

Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,

Аутор: Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Реализатори: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; др Љиљана Ђурић, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Ана Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ма Миле Сајчић, професор шпанског језика и хиспанских књижевности, Прва београдска гимназија и ОШ „Змај Јова Јовановић“, Београд.

Област: страни језик

Компетенција: компетенције за уже стручну област

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви: Унапређивање компетенција наставника за континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика у настави страног језика

Специфични циљеви: Упознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом њихове израде, припремом задатака и њиховом усаглашавању са стандардима и програмом Теоријска и практична обука наставника у вези са облицима и врстама евалуације знања, начинима провере ученичких постигнућа кроз језичке вештине, избором инструмената за процену знања у настави страног језика Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника Познавање законске регулативе и докумената у области образовања Развијање компетенција наставника за методику наставе страних језикa Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика , стиловима учења , циљевима и исходима часа

Циљна група: наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школаНаставник предметне наставе – гимназија наставник општеобразовних предмета – средња стручна школанаставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

Теме програма:

 1. Врсте и начини тестирања
 2. Теоријска основа за процену ученичких постугнућа
 3. Упознавање са типологијом задатака језичким вештинама
 4. Прилагођавање типологије задатака у оквиру језичких вештина за ученике основних и средњих школа

Број учесника: 30

Трајање програма: дана: 1
бодова: 8

Цена: 2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)

Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика

Каталошки број програма: 869  

Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,

Аутор: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет у Београду;

Реализатори: др Оливера Дурбаба, Филолошки факултет у Београду; др Љиљана Ђурић, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; др Катарина Завишин, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; др Ана Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Област: страни језик

Компетенција: компетенције за уже стручну област

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви: Подршка и унапређивање наставничких компетенција за праћење званичних и обавезујућих докумената и препознавање иновација у њима које условљавају измене у организовању наставног процеса

Специфични циљеви: Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (важећи закони, стандарди постигнућа, исходи, акредитовани уџбеници) • Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализа постојећих докумената; анализирање иновација у документима као и процена узрочно-последичних односа између стандарда, циљева и исхода наставе страних језика; одабир садржаја и метода неопходних за реализацију наставе и остваривање постављених захтева) • Развијање и усавршавање методичких компетенција наставника (припрема и адаптирање наставног материјала; одабир активности и облика рада у складу са знањем и индивидуалним карактеристикама ученика; усавршавањe метода и техника за проверу проверу постигнућа ученика)

Циљна група: наставник разредне наставе наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа наставник у школи за образовање одраслих наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне) наставник изборних и факултативних предмета

Теме програма:

 1. Корелација циљевa, исхода и стандарда постигнућа у настави страног језика
 2. Планирање и прирема наствног процеса усмереног на исходе
 3. Практичан рад учесника семинара
 4. Практичан рад учесника семинара

Број учесника: 30

Трајање програма: дана: 1
бодова: 8

Цена: 2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС).

 

Креативна употреба уџбеника у настави страног језика

Каталошки број програма: 878  

Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,

Аутор: Љиљана Поша, професор енглеског језика и књижевности, Физички факултет у Београду;

Реализатори: Љиљана Поша, професор енглеског језика и књижевности, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, професор енглеског језика и књижевности, Гимназија „Таковски устанак“, Горњи Милановац; Нада Ћираковић, професор енглеског језика и књижевности, Гимназија Лазаревац; др Валентина Гаврановић, Медицинска школа “Надежда Петровић“;

Област: страни језик

Компетенција: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви: Подршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика

Специфични циљеви: Теоријска и практична обука наставника у вези избора и ефикасне употребе уџбеника и додатних наставних материјала у настави страног језика. • Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализирање, процена, адекватан избор уџбеника ) • Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, Исходи , Акредитовани уџбеници) • Развијање компетенција наставнике за методику наставе страних језика (адаптирање материјала из уџбеника, додатни наставни материјали и активности, планирање наставног часа ) • Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика , стиловима учења , циљевима и исходима часа

Циљна група: наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа наставник у школи за образовање одраслих наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Теме програма:

1.Избор и ефикасна употреба уџбеника у настави страног језика

2.Додатни материјали и активности у настави страног језика

3.Планирање рада на часу

4.Практичан рад учесника

Број учесника: 30

Трајање програма: дана: 1
бодова: 8

Цена: 2000 дин по учеснику (хонорари за предаваче, путни трошкови, освежење за учеснике, радни материјали, сертификати и организациони послови ДСЈКС).