Стратегија развоја језичког образовања – страни, регионални, класични, наследни и знаковни језик у систему образовања Србије

Документ Стратегија развоја језичког образовања – страни, регионални, класични, наследни и знаковни језик у систему образовања Србије представља колективно дело настало као резултат сарадње Друштва за стране језике и књижевности Србије са кључним представницима стручне и академске заједнице. Текст је упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ради његовог уграђивања у документ Стратегија развоја образовања Републике Србије 2027+.

Циљ овог документа јесте да укаже на улогу језичког образовања у оквиру Стратегије развоја образовања Републике Србије 2027+. Односи се на наставу и учење страних, регионалних, класичних, наследних и српског знаковног језика. Његова сврха је представљање кључних активности којима се осигурава и унапређује индивидуална и друштвена вишејезичност у Републици Србији, чиме се поштују дугорочни и средњорочни стратешки образовно-политички циљеви које је наша земља себи поставила, сопствена образовна традиција, као и европске вредности које је као чланица Савета Европе и кандидат за чланство у Европској унији у обавези да негује.

Након што се у првом делу овог стратешког документа дефинише општи циљ језичког образовања, у другом делу се наводе стратешки циљеви у оквиру језичке наставе и учења и даје се предлог активности у складу са четири области приоритета Стратегије развоја образовања Републике Србије 2027+:

  1. Унапређивање наставе и учења заснованих на компетенцијама;
  2. Квалитетно образовање за све – обезбеђивање отворености, праведности, доступности и демократичности образовања и пружање подршке ученицима;
  3. Јачање система за осигурање квалитета у образовању и васпитању;
  4. Оснаживање и развој људских ресурса у систему доуниверзитетског образовања и васпитања.

Свој логичан наставак Стратегија развоја језичког образовања има у универзитетском образовању, где се, поред образовања наставника страних језика, школују будући филолози других профила, али где и сви будући стручњаци уче страни језик струке који представља неопходан инструмент за њихово целоживотно стручно усавршавање.

Стратешке циљеве развоја језичког образовања у школству Србије и мере које омогућују њихову реализацију, Друштво за стране језике и књижевности Србије засновало је на националним и међународним актима, на резултатима научних истраживања, на текстовима стручне природе, али и на подацима прикупљеним током прошле и текуће школске године. Део резултата поменутих истраживања, која се односе на предмет Страни језик у гимназији и на заступљеност страних језика у школама Србије, представљају Прилог стратешком документу.

Преузмите Стратегију

Преузмите Прилог