Тумачење Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину у делу који се односи на


ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА И ГРУПА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ


У настави страних језика одељење се односи на број одељења/група формираних за часове у првом разреду, односно часове теорије од другог разреда у гимназијском образовању. Број одељења/група формираних за часове у првом разреду, односно за часове теорије од другог разреда се рачуна према формули број ученика : 30 = број одељења / група за часове теорије. Ако количник није цео број, број група одељења / група за часове теорије се заокружује на први већи цео број. У гимназијама, одељење/група формирана за часове у првом разреду, односно за часове теорије од другог разреда, има од 15 до 30 ученика. Одељење које учи исти језик на часу теорије не сме да се дели на два дела. Изузетно, број група може бити већи од прописаног уз сагласност Сектора за средње образовање МПНТР.


У складу са Законом о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник” 55/13, 101/17, 27/18, 6/20, 52/21) од 24. маја 2021, Члан 39, уколико је број ученика одређеног страног језика на нивоу једног разреда најмање 15, односно 12 у одељењима за ученике са посебним способностима за филолошке науке, не формирају се комбинована одељења / групе за часове теорије на нивоу два или више разреда. Када је број ученика на нивоу
једног разреда мањи од овог броја, директор тражи мишљење Сектора за средње образовање МПНТР.


За стране језике је предвиђена подела формираних одељења/група за ,,час вежби” од другог разреда гимназије, у складу са Планом и програмом наставе и учења. У случају ,,часова теорије”, наставник има 1 час недељно и ради са целим одељењем/групом формираном за часове у првом разреду, односно часова теорије од другог разреда; у случају ,,часова вежби” (које се у Плану наставе и учења воде као 0,5 часа), наставник сваке наизменичне недеље ради са пола одељења/групе формиране за часове у првом разреду, односно часова теорије од другог разреда.